για σχόλια, παρατηρήσεις, αποστολή άρθρου στείλτε το μήνυμά σας στο email: 'toxicwastegreece@gmail.com'

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Η Κομισιόν στέλνει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ΑΣΩΠΟ

 
Αποκαλυπτική ήταν  η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Ποτότσνικ για την κατάσταση και την ποιότητα των υδάτων του ποταμού Ασωπού, και για την αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να προστατέψει την ποιότητα των υδάτων στην Ελλάδα, μετά από ερώτηση του Νίκου Χουντή για την πολυετή ρύπανση του Ασωπού, των υπόγειων νερών του υπεδάφους.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής στην ερώτηση του αναφερόταν στην επιδημιολογική μελέτη, που αφορούσε τη θνησιμότητα των κατοίκων του Δήμου Οινοφύτων και το συμπέρασμα της πως η κυριότερη αιτία αύξησης θανάτων από σπάνιες μορφές καρκίνου είναι η περιεκτικότητα εξασθενούς χρωμίου στο νερό.


Στη συνέχεια της ερώτησης αναφερόταν στην καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (C-286/08 απόφαση C267 7.11.2009) σε ότι αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και ζητούσε να μάθει για τα συμπεράσματα με βάση την έκθεση της Ελλάδας για το διάστημα 2005-2007, αν οι ελληνικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει το χρώμιο ως εθνικό σημαντικό ρύπο και καλούσε την  επιτροπή να πάρει μέτρα για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών από το εξασθενές χρώμιο.

Στην απάντηση του ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Ποτότσνικ αφού αναφέρεται στην οδηγία πλαίσιο για το νερό 2000/60/ΕΟΚ που θεσπίζει περιβαλλοντικό στόχο της «καλής κατάστασης» όλων των υδάτων (ποτάμια, λίμνες, υπόγεια και παράκτια ύδατα) και επιβάλλει την εκπόνηση μέχρι τις  22.12.2009 των αναγκαίων σχεδίων και προγραμμάτων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων καθώς και την κοινοποίηση τους στην Επιτροπή μέχρι τις 22.3.2010,  τονίζει συγκεκριμένα για τον Ασωπό :  «Όσον αφορά στην ποιότητα των υδάτων του ποταμού Ασωπού και των υπόγειων υδάτων στα Οινόφυτα, υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων, συμπεριλαμβανομένου του χρωμίου καθιστούν υποχρεωτική τη λήψη των αναγκαίων  διορθωτικών μέτρων στο πλαίσιο των σχεδίων και των προγραμμάτων βάσει της οδηγίας πλαισίου για το νερό. Η Ελλάδα δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να θεσπίσει τα αναγκαία σχέδια και προγράμματα για την επίτευξη της καλής κατάστασης όλων των υδάτων, ούτε τα έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή όπως προβλεπόταν μέχρι τις 22.3.2010. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έχει κινήσει νομική διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας (αριθμός υπόθεσης 2074-2010)».

Πηγή : http://www.eurozoi.gr/

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Tι γίνεται με τα επικίνδυνα απόβλητα;

Ένα κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων είναι και η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΠ.ΑΠ) όπως αυτά προσδιορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Σύμφωνα με την απόφαση 94/3/ΕΚ της Επιτροπής το 1993 καθιερώθηκε ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) ο οποίος βέβαια έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Με τον κατάλογο αυτό όλα τα απόβλητα κατατάσσονται σε είκοσι (20) ευρείες κατηγορίες και 645 ειδικότερους τύπους. Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει και τα λεγόμενα επικίνδυνα απόβλητα τα οποία πρέπει να τυγχάνουν ειδικής επεξεργασίας και διάθεσης (σημειώνονται με αστερίσκο). Η ευθύνη για τη διαχείριση των επικίνδυνων αυτών αποβλήτων καθώς και το κόστος, επιβαρύνει τον κάτοχο του απόβλητου.

Τι εννοούμε όταν λέμε επικίνδυνα απόβλητα;
Με τον όρο επικίνδυνα απόβλητα (ΕΠ.ΑΠ) εννοούμε εκείνα τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές και μεταλλαξιογόνες καθώς και κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια), τον αέρα ή το έδαφος.

Οι πλέον σημαντικές κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων είναι:
· Τα νοσοκομειακά απόβλητα
· Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
· Οι συσσωρευτές μολύβδου και οι ηλεκτρικές στήλες
· Τα πολυχλωροδιφαινύλια και πολυχλωροτριφαινύλια ( PCB / PCT )
· Τα βιομηχανικά απόβλητα (κυρίως από τους κλάδους της μεταλλουργίας, της διύλισης του αργού πετρελαίου και της παραγωγής χημικών προϊόντων και λιπασμάτων)
Για την προσωρινή αντιμετώπιση του υφιστάμενου προβλήματος διαχείρισης των ΕΠ.ΑΠ, οι παραγωγοί ή οι κάτοχοι τους οφείλουν να προβαίνουν στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες για να τους χορηγηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες άδεια προσωρινής αποθήκευσης, κυρίως στους χώρους των εργοστασίων ή σε άλλους κατάλληλους χώρους όπου λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Το βασικό νομοθέτημα που καθορίζει τη διαχείριση των ΕΠ.ΑΠ είναι η ΟΔΗΓΙΑ 91 / 689 / ΕΟΚ για «Επικίνδυνα Απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 377 / 20 / 31.12.91).

Δημοτικά απόβλητα
Να σημειωθεί ότι από τα 20 παραπάνω κατηγορίες μόνο μία (1) είναι τα δημοτικά απόβλητα. Τα περισσότερα από τα δημοτικά απόβλητα διαχειρίζονται από τους δήμους όμως ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν και αρκετά επικίνδυνα τα οποία και αυτά είναι ευθύνη του εκάστοτε κατόχου να τα διαθέτει με ασφάλεια. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόβλεψη της νομοθεσίας για όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, ακόμα και τα δημοτικά, ο κάτοχος θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με μια αδειοδοτημένη επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που υπάρχουν στη χώρα μας αλλά και στο νησί μας, η οποία θα φροντίσει για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων.

Οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι βασικές αρχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το Περιβάλλον είναι:
η αρχή της προφύλαξης
η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
η αρχή της πρόληψης σύμφωνα   με την οποία η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να μειωθεί και
η αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία τα απόβλητα θα πρέπει να διατίθενται κοντά στο σημείο παραγωγής.

Τι γίνεται στην πραγματικότητα
Στη χώρα μας υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ρυπασμένων χώρων είτε εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης ΕΠ.ΑΠ είτε εξαιτίας των κατάλοιπων σε περιοχές με μεταλλευτικές δραστηριότητες, αποθήκευσης πετρελαιοειδών κλπ. Πολλά απόβλητα δηλαδή διατίθενται ανεξέλεγκτα ή καταλήγουν σε οργανωμένες ή πρόχειρες χωματερές (οι οποίες ακόμα λειτουργούν, παράνομα βέβαια, και στο νησί μας) ή σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).   Το πρόβλημα επιτείνεται από τις ελλείψεις του νομοθετικού πλαισίου. Στην πραγματικότητα δηλαδή λίγες είναι οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που φροντίζουν για την ασφαλή διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων τους. Οι περισσότεροι «βολεύονται» με το να τα απορρίπτουν με τα υπόλοιπα αστικά απορρίμματα ή να τα διαθέτουν ανεξέλεγκτα.

Στο νησί μας τα κυριότερα επικίνδυνα απόβλητα φαίνεται να είναι τα νοσοκομειακά και άλλα απόβλητα από την περίθαλψη ανθρώπων και ζώων, τα φάρμακα, τα φυτοφάρμακα, χρώματα και άλλες ουσίες από τις κατασκευές, οικιακές συσκευές που δεν ανακυκλώνονται και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ,  τα ορυκτέλαια και άλλα υλικά από συνεργεία, οι λάμπες που περιέχουν υδράργυρο, οι συσσωρευτές και οι ηλεκτρικές στήλες. Παρόλο που για αρκετά από αυτά υπάρχουν συστήματα διαχείρισης φαίνεται ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση ούτε βέβαια ο σχετικός έλεγχος. Να θυμίσουμε εδώ ότι οι εργαζόμενοι στο ΧΥΤΑ απευθύνθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών επειδή το Νοσοκομείο Ρόδου διέθετε εκεί τα επικίνδυνά του απόβλητα.

Δυστυχώς αυτά θεωρούνται από κάποιους λεπτομέρειες μιας και ακόμα δεν μπορεί να γίνει καν σωστή διαχείριση των δημοτικών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δι.Σ.Α.) καθυστερεί αφού δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις από όλα τα δημοτικά συμβούλια του νησιού, ο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου δεν προβλέπεται να κατασκευάζεται σύντομα, ο ΧΥΤΑ Βορείου Τριγώνου σε περίπου 11 μήνες θα κλείσει,  οι χωματερές εξακολουθούν να λειτουργούν παράνομα και η ανακύκλωση για τα οικιακά απορρίμματα αποτελεί ακόμα όνειρο παρά τις όποιες σπασμωδικές ενέργειες.

Έρευνα – Κείμενο:
Δημήτρης Γρηγοριάδης
Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία έγινε η συνάντηση των φορέων και πολιτών που ενεργοποιούνται σε θέματα, περιβάλλοντος και εθελοντισμού την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων και οργανώσεων:


Σε ΧΥΤΥ και χωματερές τα βιομηχανικά- τοξικά απόβλητα

«Σε χώρους υγειονομικής ταφής και σε απλές χωματερές καταλήγουν τα περισσότερα βιομηχανικά-τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα, καθώς δεν υπάρχει ειδική μονάδα για την επεξεργασία τους».
Αυτό υπογράμμισε ο Βαγγέλης Γιδαράκος, καθηγητής του Πολυτεχνείου και διευθυντής του εργαστηρίου τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Ακόμα ανέφερε ότι «η Πολιτεία αναγκάζει να μεταφερθούν τα τοξικά απόβλητα σε άλλη χώρα της Ευρώπης, όπου υπάρχουν οι συγκεκριμένες δυνατότητες επεξεργασίας».
Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 2ου Συνεδρίου Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων που πραγματοποιεί το Πολυτεχνείο Κρήτης στον Πλατανιά.
Μόνο το 1%
Μόλις το 1% των αποβλήτων ωθούνται προς χώρες της Ευρώπης που έχουν την τεχνολογία. Δυστυχώς τα τοξικά απόβλητα τα συναντάμε στις χωματερές, σε ΧΥΤΥ, αναμεμειγμένα με άλλα απόβλητα. Ετσι τα επικίνδυνα απόβλητα τα ξανασυναντάμε στον υδροφόρο ορίζοντα ανάλογα με τη γεωμορφολογία της κάθε περιοχής.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει επιστημονική μονάδα που μπορεί με ένα συνδυασμό τεχνολογιών να αντιμετωπίσει διάφορες περιπτώσεις ρύπανσης από επικίνδυνα απόβλητα, ωστόσο το κόστος μια τέτοιας παρέμβασης είναι μεγάλο.
Ακόμα ο κ. Γιδαράκος σημείωσε πως «υπάρχουν περιοχές όπου απαιτείται απορρύπανση, αφού δεν έχει γίνει η σωστή διερεύνηση και αξιολόγηση. Μόνο από τα φυτοφαρμάκα στη Κρήτη και στον λοιπό ελληνικό χώρο έχουμε μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα».
Στην Κρήτη είναι αναγκαία όσο ποτέ μια ενδελεχής έρευνα για τις περιοχές όπου υπάρχει μόλυνση εδαφών ή υπόγειων υδάτων, έτσι ώστε να δρομολογηθεί η απορρύπανσή τους, κατέληξε.

Νέα προειδοποίηση από Κομισιόν για τις χωματερές της Ελλάδας

Νέα προειδοποίηση από Κομισιόν για τις χωματερές της Ελλάδας

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

ΥΠΕΚΑ: παράνομη μεταφορά τοξικού φορτίου

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Άμεση ήταν η επέμβαση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά τον εντοπισμό στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, φορτηγού οχήματος που μετέφερε παράνομα τοξικά με το επιβατηγό πλοίο της γραμμής.
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) κάλεσε κατεπειγόντως τις εμπλεκόμενες εταιρείες να παράσχουν παραστατικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον προορισμό, τις ιδιότητες, το χαρακτηρισμό και τις χρήσεις του φορτίου, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τις άδειες: επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων,  λειτουργίας, κυκλοφορίας και την τήρηση των προβλεπόμενων από τους κανονισμούς ADR, IMDG, ADNR, για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Σε συνεργασία με τις συναρμόδιες κεντρικές, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες, η ΕΥΕΠ θα προβεί σε έλεγχο σχετικά με την εφαρμογή της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, για την τήρηση τυχόν εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, καθώς και για την  εφαρμογή των σχετικών κανονισμών για τη διακίνηση και τις επιτρεπόμενες χρήσεις της συγκεκριμένης ουσίας.
Ακολούθως και εφόσον βεβαιωθούν παραβάσεις, θα προβεί στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων και θα διαβιβάσει το φάκελο στην οικεία Εισαγγελία για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.
Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Οκτωβρίου, σε έλεγχο του Λιμεναρχείου Ηρακλείου Κρήτης, εντοπίστηκε φορτηγό όχημα, το οποίο μετέφερε παράνομα περίπου 21 τόνους διχλωροπροπενίου, ουσία η οποία χαρακτηρίζεται εύφλεκτη, επιβλαβής για την υγεία και τοξική για το περιβάλλον και χρησιμοποιείται για την παρασκευή φυτοφαρμάκων με εντομοκτόνο δράση.
Σύμφωνα με τις πρώτες καταγγελίες, το φορτίο φέρεται να μεταφέρθηκε με φορτηγό όχημα που δεν ήταν κατάλληλα πιστοποιημένο (κατά ADR) και με το επιβατηγό πλοίο της γραμμής.
 Πηγή: econews

Νομική διαδικασία κατά της Ελλάδας για ρύπανση κατ εξακολούθηση του ποταμού Ασωπού

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ε.Ε., Γιάνες Ποτότσνικ, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Νίκου Χουντή, για την πολυετή ρύπανση του Ασωπού, των υπόγειων νερών και του υπεδάφους,δήλωσε οτι :

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχουν θεσπιστεί από τίς ελληνικές κυβερνήσεις τα αναγκαία σχέδια και προγράμματα για την ποιότητα των υδάτων του ποταμού Ασωπού μέ συνέπεια να εχει κινήσει η Κομισιόν νομική διαδικασία κατά της Ελλάδας για ρύπανση κατ εξακολούθηση (αριθμός υπόθεσης 2074-2010)»....

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής Νίκος Κουντής αναφερόταν στην επιδημιολογική μελέτη, που αφορούσε στη θνησιμότητα των κατοίκων των Οινοφύτων και στο συμπέρασμά της ότι η κυριότερη αιτία αύξησης θανάτων από σπάνιες μορφές καρκίνου είναι η περιεκτικότητα εξασθενούς χρωμίου στο νερό.
Στη συνέχεια της ερώτησης αναφερόταν στην καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (C-286/08 απόφαση C267 7.11.2009) για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και ζητούσε να μάθει αν οι ελληνικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει το χρώμιο ως εθνικό σημαντικό ρύπο.
Στην απάντηση του ο αρμόδιος επίτροπος, αφού αναφέρεται στην οδηγία-πλαίσιο για το νερό 2000/60/ΕΟΚ που θεσπίζει περιβαλλοντικό στόχο της «καλής κατάστασης» όλων των υδάτων και επιβάλλει την εκπόνηση μέχρι τις 22.12.2009 των αναγκαίων σχεδίων και προγραμμάτων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων καθώς και την κοινοποίηση τους στην Επιτροπή μέχρι τις 22.3.2010, τονίζει:
«Όσον αφορά στην ποιότητα των υδάτων του ποταμού Ασωπού και των υπόγειων υδάτων στα Οινόφυτα, υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων, συμπεριλαμβανομένου του χρωμίου, καθιστούν υποχρεωτική τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων στο πλαίσιο των σχεδίων και των προγραμμάτων βάσει της οδηγίας πλαισίου για το νερό. Η Ελλάδα δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να θεσπίσει τα αναγκαία σχέδια και προγράμματα για την επίτευξη της καλής κατάστασης όλων των υδάτων, ούτε τα έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή όπως προβλεπόταν μέχρι τις 22.3.2010.

Επιμέλεια : Γιώργος Καλτσίδης Ρούσος

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  (του Π. Χριστοδουλάκη)

Με 22.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων το χρόνο, εκ των οποίων το 20% προέρχεται από νοσοκομειακά απορρίμματα, και το 50% αυτών από δημόσια νοσοκομεία, το δε υπόλοιπο 30% από ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία κ.α, και όταν δεν υπάρχει ούτε η στοιχειώδης υποδομή για να τα δεχτεί ούτε ο ΕΣΔΚΝΑ, καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος του κινδύνου για τη δημόσια υγεία που ελλοχεύει από την ελλι-
πή διαχείρισή τους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έκθεσης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που δόθηκαν στον Εισαγγελέα, σχετικά με τα νοσοκομειακά απόβλητα, προκύπτουν αποκαλυπτικές
λεπτομέρειες για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται και το κύκλωμα που «εμπαίζει» με τη δημόσια υγεία. Και η μαφία καλά κρατεί!
«Είναι θέμα υγείας, αλλά και φοροδιαφυγής και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος», υπογραμμίζει η κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη, ειδική γραμματέας επιθεωρητών περιβάλλοντος και επισημαίνει ότι η κοινή υπουργική απόφαση για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων έχει υπογραφεί εδώ και χρόνια
αλλά παραμένει στα αζήτητα! Τα κόλπα της Μαφίας Με τη συγκάλυψη των αρμόδιων νοσοκομειακών αρχών και τη μέχρι τώρα εγκληματική αδιαφορία της πολιτείας, τα κόλπα διαδέχονται το ένα το άλλο προκειμένου να καλύψουν την παρανομία τους . Το πιο «αθώο» από αυτά είναι το κόλπο με τις
σακούλες. Με βάση τη νομοθεσία, κάθε μονάδα οφείλει να τοποθετεί σε κίτρινες σακούλες τα μολυσματικά και σε κόκκινες τα τοξικά, που αντιμετωπίζονται μόνο με αποτέφρωση και εξαγω-
γή. Αιφνιδιαστικές έρευνες των επιθεωρητών περιβάλλοντος έδειξαν ότι οι κόκκινες σακούλες καμουφλάρονται με τις κίτρινες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή!
Τα επικίνδυνα απόβλητα «φουσκώνονται» στο ζύγισμα στο χώρο παραγωγής, αλλά στον τόπο παράδοσης κατά περίεργο τρόπο έχουν λιγοστέψει. Η μια εκδοχή παραπέμπει σε διαρροές κατά τη
διαδρομή από το νοσοκομείο ως το χώρο επεξεργασίας. Η άλλη κάνει λόγο για λογιστικά «τερτίπια», που στην αθώα εκδοχή τους εξασφαλίζουν κονδύλια για άλλες ανάγκες των νοσοκομείων. Η επικρατέστερη άποψη αφορά παράνομο κύκλωμα διαχείρισης, εντός και εκτός των νοσοκομείων, με οικονομικά «παρα-
τράγουδα». Χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει το μέγεθος της μαφίας είναι αυτό γνωστού αθηναϊκού νοσοκομείου, όπου οι έλεγχοι διαπίστωσαν ότι αναλογούσαν 2.500 κιλά ανά κλίνη, όταν σε ανάλογης κλίμακας μονάδες κυμαίνονται από 400 έως 600 κιλά!
Επιπλέον παραβιάζονται συστηματικά οι διαδικασίες που αφορούν τις προμήθειες του Δημοσίου. Στο όνομα της δημόσιας υγείας, οι περισσότερες διοικήσεις αξιοποιούν τα «παραθυράκια» της νομοθεσίας και κάνουν πρόχειρους διαγωνισμούς με προϋπολογισμό έως 45.000 ευρώ. Ακολουθούν όμως δια-
δοχικές παρατάσεις, με αποτέλεσμα σε μεγάλα νοσοκομεία να φτάνουν έως και ένα εκατομμύριο ευρώ! Σημειωτέον ότι με βάση την κοινοτική νομοθεσία για προμήθειες άνω των 200.000 ευρώ γίνεται υποχρεωτικά διεθνής διαγωνισμός.
Όπως αποκάλυψε σε έρευνα του το ΠΑΚΟΕ στο τεύχος Μαΐου 2010, ο μοναδικός αποτεφρωτήρας της χώρας που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Φυλής, κατασκευάστηκε με δημόσιους πόρους, αλλά στη συνέχεια η λειτουργία του ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό, σε ιδιώτες. Ενώ μπορεί να επεξεργαστεί 50 τόνους την ημέρα και να καλύψει όλη τη χώρα, εντούτοις έχει άδεια μόνο για την Αττική με αποτέλεσμα να
επεξεργάζεται μόνο 10 – 12 τόνους την ημέρα. Και να σκεφτεί κανείς ότι τα περισσότερα νοσοκομεία της Αττικής δεν στέλνουν τα επικίνδυνα και τοξικά τους απόβλητα στον αποτεφρωτήρα. Στο χώρο γύρω από τον αποτεφρωτήρα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες τοξικής τέφρας μέσα σε μεγάλες σακούλες (big bags),
που δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στο εξωτερικό ως όφειλε.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά από την έφοδο των Επιθεωρητών αποκαλύφθηκε ότι στη Θεσσαλία, εργοστάσιο χρησιμοποιούσε τα μολυσματικά απόβλητα και τα ληγμένα φάρμακα ως καύσιμη ύλη.
Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μαφία των νοσοκομειακών αποβλήτων;
Ο κ. Π. Μέρκος, γενικός επιθεωρητής περιβάλλοντος, επισημαίνει: «Μια αποτελεσματική λύση θα ήταν η ηλεκτρονική σηματοδότηση όλων των οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα, που πρέπει να είναι υποχρεωτικά συσκευασμένα και να φέρουν barcode». Με αυτό τον
τρόπο εκτιμά ο κ. Μέρκος ότι μόλις πάει να γίνει «ζαβολιά» θα δίνεται σήμα και θα εντοπίζεται ο ασυνείδητος.
Το ΠΑΚΟΕ προτείνει μια σειρά άλλων μέτρων που είναι αναγκαίο να ληφθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων και η δημόσια υγεία. Συγκεκριμένα θα πρέπει:
Να θεσπιστούν κριτήρια επιλογής, ακόμη και των ατόμων που εργάζονται στη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
Να εφαρμοστεί άμεσα, σε όλες τις υγειονομικές μονάδες, ασφαλής και με ελέγχους διαχείριση των
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
Πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά. Δηλαδή τα ψυγεία φορτηγά που μεταφέρουν τα ΕΙΑ πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών, να μην γίνεται καμία διαρροή και να προβλέπεται σχέδιο αντιμετώπισης ατυχήματος ή διασκορπισμού στο περιβάλλον.
• Η λήψη μέτρων από το Υπουργείο Υγείας και το ΥΠΕΚΑ για τα νοσοκομεία που διαθέτουν κλίβανους χωρίς άδεια λειτουργίας, καθώς συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η λύση στο πρόβλημα των επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων συνίσταται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια τόσο γ ι α τ ο π ρ ο σ ω π ι κ ό π ο υ εμπλέκεται στη διαχείριση, όσο και για τη δημόσια υγεία.

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Στον εισαγγελέα για τη διαρροή τοξικών στον ΧΥΤΑ Κατερίνης

Διαρροή εκατοντάδων κυβικών τοξικών αποβλήτων από το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κατερίνης στη Χράνη, προκαλεί αναστάτωση στους πολίτες της Πιερίας, ενώ τίθεται στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα Δημήτρη Φερεντίνου.
Πορεία προς τη θάλασσα των τοξικών που «ξέφυγαν» από τον ΧΥΤΑ και απειλούν την Πιερία με μόλυνση Πορεία προς τη θάλασσα των τοξικών που «ξέφυγαν» από τον ΧΥΤΑ και απειλούν την Πιερία με μόλυνση Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσαν χθες μέλη της εθελοντικής ομάδας Πιερίας, που καταγγέλλουν ως υπαίτιους τους υπευθύνους της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΚ).
Οπως υποστηρίζουν, μέλη της εθελοντικής ομάδας Πιερίας «Ο Τόπος μου» είχαν προειδοποιήσει εγγράφως, μήνες πριν, τόσο τους υπεύθυνους της ΔΕΥΑΚ όσο και τη δημοτική αρχή. Η αλληλογραφία με... «το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου», όπως λένε, παραδόθηκε χθες στον εισαγγελέα της Κατερίνης, σε ογκώδη φάκελο και περιλαμβάνει φωτογραφίες, κείμενα και άλλα στοιχεία για την υπόθεση.
«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για το οικολογικό έγκλημα στο νομό μας», τονίζει η εθελοντική ομάδα Πιερίας, κατηγορώντας ευθέως ως υπευθύνους, τον δήμαρχο Σάββα Χιονίδη και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, Νίκο Παπαζιώγα.
«Στην περιοχή της Χράνης, σε τρεις δεξαμενές του ΧΥΤΑ, έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες κυβικά μέτρα τοξικών αποβλήτων και ο θάνατος. Τα μαύρα στραγγίδιά του ξεχείλισαν και ρέουν ανεξέλεγκτα πλέον προς το ποτάμι κι από εκεί στη θάλασσα και τις ακτές μας», λένε.
«Ζητήσαμε από τον εισαγγελέα να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως. Εχουμε εντοπίσει τον κίνδυνο από καιρό, αλλά πάντα οι υπεύθυνοι μας αποστόμωναν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Να, που το κακό έγινε. Από το χώρο των 25 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων που εναποτίθενται τα σκουπίδια τρέχουν τώρα 500 κυβικά μέτρα τοξικά στραγγίδια, που εμπεριέχουν βαρέα μέταλλα και άλλα επικίνδυνα στοιχεία. Η μονάδα καθαρισμού αδυνατεί να καθαρίσει περισσότερα από 20 κυβικά μέτρα, απειλώντας τις γαλάζιες ακτές της Πιερίας», ανέφερε στην «Ε» ο εκπρόσωπος της εθελοντικής ομάδας, Ηλίας Τσολακίδης, διευθυντής σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Υπηρεσιακή έρευνα δήλωσε ότι έχει παραγγείλει ο δήμαρχος Κατερίνης, Σάββας Χιονίδης, για να ενημερωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.
«Εάν το θέμα χρήζει παραπέρα διερεύνησης θα γίνει Ενορκη Διοικητική Εξέταση και θ' ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Θ' αναζητήσουμε να βρούμε τι αστοχίες είχαμε. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω ότι τις προηγούμενες μέρες αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, με έντονες βροχοπτώσεις. Πράγματι, υπήρξε αλληλογραφία με τους εθελοντές, αλλά δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα. Αλλωστε, πριν από λίγους μήνες μάς έλεγξαν επιθεωρητές του υπουργείου Περιβάλλοντος και εκτός από κάποιες μικροπαρατηρήσεις, τα βρήκαν όλα θετικά», κατέληξε ο κ. Χιονίδης.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

ΤΕΕ : Εκτός ελέγχου τα επικίνδυνα απόβλητα

Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων αναδείχθηκε σε ημερίδα που οργάνωσε το ΤΕΕ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που κατατέθηκαν στην ημερίδα, η ετήσια παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων, κυρίως από 20 επιχειρήσεις της χώρας, κυμαίνεται από 350.000 τόνους, όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία, έως 650.000 τόνους. Λόγω της ισχύουσας πρακτικής, τα τοξικά απόβλητα ουσιαστικά καταλήγουν στο ποτήρι μας, στο πιάτο μας, στην τροφική αλυσίδα και στον αέρα. Στο πρόβλημα αναφέρθηκε και ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος Παναγιώτης Μέρκος, ο οποίος αποκάλυψε ότι "καθημερινά βρίσκονται σε ΧΑΔΑ γύρω από την Αττική επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία εναποτίθενται εκεί πολλές φορές εν γνώσει των τοπικών αρχόντων, αλλά και σε ρέματα, σε πλαγιές, ακόμη και σε βιολογικές καλλιέργειες. Έχουμε σοβαρές ενδείξεις για ξέπλυμα επικίνδυνων αποβλήτων σε κοκτέιλ καυσίμων, κάτι που αποτελεί περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα". Η περιβαλλοντολόγος Π.Μ., Επιμελήτρια ΜΕΠΑΑ Δρ. Χριστίνα Θεοχάρη, παρουσιάζοντας την εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής της ημερίδας, πρότεινε την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων με τη μείωση-ελαχιστοποίηση των παραγομένων, την ανακύκλωση των αξιοποιήσιμων υλικών, την επεξεργασία των εναπομεινάντων αποβλήτων και την τελική διάθεση των υπολειμμάτων.

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Το «λαθρεμπόριο» των τοξικών αποβλήτων στην Ελλάδα

Για λαθρεμπόριο τοξικών αποβλήτων, τα οποία θάβονται, κρύβονται, μετονομάζονται και καταλήγουν τελικά στη δημοτική βαρέλα με ελάχιστο κόστος για τον ρυπαντή, κάνει λόγο ο χημικός Θανάσης Παντέλογλου. Το φαινόμενο καταγράφεται ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Οινόφυτα-Σχηματάρι, ο Άγιος Ιωάννης Ρέντη, το Περιστέρι, «σκοτώνοντας κόσμο με τη σφραγίδα του κράτους».

Όπως εξηγεί στο tvxs.gr ο κ. Παντέλογλου, στους αστικούς χώρους της Ελλάδας, η συλλογή των στερεών αποβλήτων είναι αυθαίρετη και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην πηγή δημιουργίας τους που είναι οι παραγωγικές μονάδες και οι εισαγωγές εμπορευμάτων μονάδες. Επομένως, διασπείρεται στην κατανάλωση και στα χέρια της νοικοκυράς το οτιδήποτε παράγει -με όποιον σχεδιασμό παράγει- το οικονομικό ενδιαφέρον κάποιων ιδιωτών.

Ακόμη, από τα σημεία που εμφανίζονται, τα στερεά απόβλητα στο σύνολό τους, τα οποία προέρχονται από νοικοκυριά και κέντρα συγκεντρώσεων, όπως στρατόπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μαζεύονται σε μία βαρέλα και γίνονται μικτά επιμολυσμένα. Κανένας δεν ελέγχει την τύχη των τοξικών αποβλήτων των ειδικών αποβλήτων στις περιοχές όπου παράγονται. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της Ελευσίνας, των Οινοφύτων-Σχηματαρίου, του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, του Περιστερίου, όπου παράγονται καθημερινά πολύ μεγάλες ποσότητες, εντός των οποίων φωλιάζουν τοξικά.

Όταν μικρή τοξική ποσότητα στερεών αποβλήτων αναμιχθεί κατά τη συλλογή με μεγάλες ποσότητες προσομοιαζόντων βιομηχανικών αποβλήτων, ακίνδυνων δηλαδή, τότε το σύνολο είναι μικτά επιμολυσμένα. Δεν υπάρχει το «ολίγον έγκυος» στα σκουπίδια, διευκρινίζει ο χημικός και βιοχημικός μηχανικός Θ. Παντέλογλου. Ο τρόπος συλλογής σε μια σειρά από δήμους που παράγονται και εμφανίζονται σε μεγάλες ποσότητες τοξικά βιομηχανικά απόβλητα είναι οι αιτία που το σύνολο των συλλεγομένων μέσα από τα κέντρα μεταφόρτωσης-συμπίεσης απορριμμάτων γίνονται μικτά επιμολυσμένα επικίνδυνα απόβλητα.

Ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία είναι περισσότερο από εμφανής: διοξίνες, βαριά μέταλλα, συνέπειες καρκίνου, μετάλλαξη και τερατογένεση. «Τα σκουπίδια δεν είναι αστείο πράγμα, ο κίνδυνος διάδοσης μολυσματικών ασθενειών είναι ορατός, όταν παίρνεις απόβλητα από ένα νοσοκομείο ή από ένα ιατρείο. Πρόκειται για μια μάζα ανεύθυνα συλλεγμένη, ανεξέλεγκτη».

Παρότι ο νόμος προβλέπει να γίνεται ελεγχόμενη συλλογή, βάσει της οποίας ο παραγωγός στερεών αποβλήτων είναι υποχρεωμένος να τα διαχωρίζει κατά είδος και ποιότητα και να μην αφήνει τα τοξικά επικίνδυνα να αναμειγνύονται με τα κοινά στερεά απόβλητα, τα τοξικά καταλήγουν στη δημοτική βαρέλα διότι «τα χρήματα στη συλλογή είναι πολλά». Όπως επισημαίνει ο επιστήμονας, «τα απόβλητα χρεώνονται με το τετραγωνικό μέτρο. Μέσα σε μια μικρή βιοτεχνία μπορεί να φτιαχτεί το χειρότερο απόβλητο που μπορείς να φανταστείς, να πληρώνει τέλη αποβλήτων για παράδειγμα 500 ευρώ το χρόνο και επειδή ακριβώς βγάζει ειδικά επικίνδυνα απόβλητα να γλιτώνει εκατομμύρια, διότι αυτά έπρεπε να πάνε σε ειδικά κυκλώματα διακίνησης επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, που είναι πανάκριβα. Εφόσον λοιπόν διαλέγει να τα παράγει, τα ρίχνει ανώνυμα στη βαρέλα της δημοτικής συλλογής πληρώνοντας ένα αντίτιμο στους δήμους και ανωνυμοποιεί το επικίνδυνο απόβλητό του. Έτσι γίνεται η ζημιά στην Ελλάδα με τα απόβλητα. Πρόκειται για μια συναλλαγή μεταξύ επιχειρηματιών και αρχών, μια τοπική διαπλοκή της εξουσίας με τους ρυπαντές. Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότατο σε περιοχές όπως οι παραπάνω. Στα Οινόφυτα, στο Σχηματάρι, στην Ελευσίνα γίνονται οι μεγάλες συναλλαγές».

«Παρότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ελεγκτικά όργανα που τον επιβάλλουν. Γι’ αυτό μιλάμε για λαθρεμπόριο τοξικών αποβλήτων στην Ελλάδα που σκοτώνει κόσμο, γιατί πλέον σκοτώνει κόσμο με σφραγίδα του κράτους. Αυτό είναι το φαινόμενο του εξασθενούς χρωμίου στην περιοχή του Ασωπού, από εκεί προκύπτει: από την παράνομη διακίνηση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Τα θάβουν, τα κρύβουν, τα μετονομάζουν και τα πετούν στη δημοτική βαρέλα».